top of page
debaty

Podstawą uzyskania zaliczenia i otrzymania oceny jest całoroczna praca studenta, której zasadniczymi elementami są aktywność podczas zajęć oraz wkład w debaty, które będą przeprowadzane jako podsumowanie każdego z bloków tematycznych.

Każda osoba uczestnicząca w kursie otrzymuje dwie oceny cząstkowe składające się na ocenę końcową wedle reguły:

1. ocena aktywności na przestrzeni całego roku akademickiego - 50% oceny końcowej

2. ocena z debat, będąca zaokrągleniem średniej ocen za poszczególne debaty - 50% oceny końcowej

Debaty to przeprowadzane wedle określonego przez prowadzącego porządku dyskusje organizowane na zakończenie każdego bloku tematycznego zajęć. Debaty stanowią przestrzeń do wykazania się znajomością omawianych problemów, jak i zaprezentowania ewentualnego twórczego podejścia do omawianych zagadnień.

 

Przewiduje się, że w roku odbędzie się ok. 4-5 takich debat. Możliwość zabrania głosu podczas debaty jest zagwarantowana dla każdej osoby uczestniczącej (osoby, które nie odnajdują się w ,,walce’’ o głos nie powinny się więc martwić). Prowadzący przed każdą debatą będzie przedstawiał wskazówki lub wytyczne dotyczące przygotowania się do debaty. Każda osoba obecna na debacie otrzymuje ocenę cząstkową za wkład w daną debatę.

 

Nieobecność na debacie jest tożsama z otrzymaniem oceny ,,2’’ z danej debaty i nie przewiduje się możliwości poprawienia tej oceny (wyjątek stanowią nieobecności z przyczyn zdrowotnych udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim).

bottom of page