top of page
komentarze
ocena
obecność

Podstawą uzyskania zaliczenia i otrzymania oceny jest całoroczna praca studenta, której zasadniczymi elementami są aktywność podczas zajęć oraz przygotowywanie komentarzy do omawianych tekstów.

 

Komentarz to liczący od 250 do 500 słów tekst, w którym student przedstawia wątpliwości, zastrzeżenia, pytania, możliwe w swojej opinii interpretacje itd. dotyczące treści lektury zadanej do przeczytania na najbliższe zajęcia. • Komentarze składane są w formie elektronicznej, w postaci odpowiedzi na ,,Kwestionariusz'' na platformie Moodle Come UW.

 • komentarz nie jest streszczeniem zadanego tekstu (ani żadnego innego) i fragmenty o charakterze sprawozdawczym z treści lektury powinny być w nim ograniczone do niezbędnego minimum;

 • termin na przesłanie komentarza upływa o 48 godzin przed zajęciami poświęconymi tekstowi, którego dany komentarz dotyczy (zamyka się wówczas możliwość dodawania komentarzy na Moodle'u);

 • w szczególnych wypadkach — gdy na omawianie danego tekstu poświęconych jest więcej niż jedne zajęcia — prowadzący może otworzyć nowy wątek dotyczący tego tekstu; wówczas komentarz powinien stanowić rozwinięcie dyskusji rozpoczętej na zajęciach;

 • komentarze są oceniane przez prowadzącego w skali trzystopniowej: PLUS, PLUS/MINUS oraz MINUS (++/— oraz );

 • komentarze dotyczące danego tekstu będą stanowić podstawę dyskusji na zajęciach poświęconych tej lekturze;

 • student może naturalnie złożyć więcej komentarzy niż dziesięć wymaganych do uzyskania zaliczenia ćwiczeń;

 •  w wypadku złożenia przez studenta więcej niż 10 komentarzy, przy wystawianiu oceny brane są pod uwagę komentarze najwyżej ocenione.

 

 

 

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych przez studenta ze złożonych komentarzy.

Ocena zostanie wystawiona zgodnie z następującą skalą: • DOSTATECZNY: uzyskanie — z mniej niż 50% złożonych komentarzy;

 • DOSTATECZNY PLUS: uzyskanie + z przynajmniej 20% złożonych  komentarzy oraz +/— z przynajmniej 30% złożonych komentarzy;

 • DOBRY: uzyskanie + z przynajmniej 40% złożonych komentarzy;

 • DOBRY PLUS: uzyskanie + z przynajmniej 70% złożonych komentarzy;

 • BARDZO DOBRY: dwie możliwości:

 1. uzyskanie + z przynajmniej 80%  złożonych komentarzy

  lub

 2. uzyskanie + z przynajmniej 50%  złożonych komentarzy oraz napisanie pracy rocznej ocenionej  przynajmniej na czwórkę.

Dodatkowo, student może otrzymać plus za cenny wkład w dyskusję podczas zajęć. Plusy uzyskane w ten sposób sprzyjają uzyskaniu lepszej oceny końcowej, ale nie zwalniają z warunku złożenia 10 komentarzy w ciągu roku.

(np. jeśli ktoś złożył 8 komentarzy oraz otrzymał 5 plusów za dyskusję, nie spełnia warunku koniecznego zaliczenia ćwiczeń. Jeśli zaś ktoś złożył 10 komentarzy, a do tego uzyskał 5 plusów za dyskusję, te ostatnie wliczają się do dorobku wyznaczającego ocenę końcową).​

 

 

W ciągu roku akademickiego student może być nieobecny na zajęciach sześć razy, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

 

Każda nieobecność ponad ten limit jest równoznaczna ze skreśleniem z listy złożonych przez studenta komentarzy relatywnie najwyżej ocenionego spośród nich 

(np. jeśli student uzyskał z komentarzy 7 plusów i 3 minusy, za nieobecność ponad limit usunięty zostanie jeden z komentarzy, za które otrzymał plus).

 

bottom of page