top of page

Podstawą otrzymania oceny z ćwiczeń jest aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć oraz wygłoszenie dwóch referatów krytycznych w ciągu roku. 

Wymagania wstępne

Aby brać udział w ćwiczeniach, student powinien: [1] mieć zaliczone przedmioty (lub ich odpowiedniki): Logika, Ontologia, Epistemologia, Semiotyka Logiczna lub Logika II; [2] mieć bierną znajomość języka angielskiego na poziomie, który pozwala na lekturę tekstów filozoficznych w tym języku. By w pełni skorzystać z uczestnictwa w zajęciach student powinien mieć ukończony kurs Historii Filozofii Analitycznej.

Ocena końcowa

Ocena końcowa = 40% oceny za aktywność + 30% ocena za pierwszy referat + 30% oceny za drugi referat.

Aktywność

Ocena za aktywność jest aktualizowana po każdych zajęciach - student może ją śledzić poprzez konto w USOSie. 

Referaty

Każdy student dwa razy w roku musi wygłosić referat krytyczny na temat tekstu omawianego na danych zajęciach. Krytyczny charakter referatu polega na tym, iż w referacie wskazane i omówione zostają słabe oraz mocne strony argumentacji przedstawionej w danym tekście. Referat nie jest streszczeniem tekstu - część będącą streszczeniem należy w referacie ograniczyć do niezbędnego minimum. W szczególnych wypadkach, po ustaleniu z prowadzącym, możliwe jest przygotowanie referatu na temat tekstu innego niż omawiany na zajęciach bądź też referatu w formie „głosu w dyskusji” na temat zagadnień poruszanych na zajęciach. Referaty są oceniane w skali uniwersyteckiej (2-5). 

Obecność

W ciągu roku akademickiego student może być nieobecny na zajęciach sześć razy, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Każda nieobecność ponad ten limit obniża o jeden stopień ocenę za aktywność.

 

 

obecność
bottom of page